सैतनवादको साँचो उत्पत्ति
भाग १: सैतनवादको उत्पत्ति

भाग २: सैतनवादको शुरूको उत्पत्ति सुदूर पूर्वमा छन्

भाग ३: सैतनवादको शुरूको उत्पत्ति सुदूर पूर्वमा छन् II
 

© प्रतिलिपि अधिकार २०१५, सैतनको आनन्द मन्त्रालयहरू;
कांग्रेस नम्बरको पुस्तकालय: १२-१६४५७