सैतनका सिद्धान्तहरू


 

सैतनका सिद्धान्तहरू र येजिदीहरूको बारेमा

अल जिलवाह् [सैतनको कालो पुस्तक]

कु'रेट अल-येजिद

वहाँ माथि शान्ति होस्

सैतनको कविता

सैतनको कविता २

सैतनको कविता ३